»

Quote by Nicki Minaj

So interestin
Frontin like they textin
Damn them bitches got me wrong- Nicki Minaj

Related Quotes: